Jurjen Pen

mr J.S. Pen

advocaat attorney

advocaat@jurjenpen.nl

+31 [0]6 5439 7273

Pooh B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen met als specialisatie het strafrecht. Mr. J.S. Pen, directeur-aandeelhouder van Pooh B.V., is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, telefoon 070-335 3535.

De B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34316380.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de B.V. worden aanvaard.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de B.V. en de opdrachtgever kennis te nemen.

 

In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan 3 maanden duurt zal ieder van beide partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

 

De B.V. is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam.

 

De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De uurtarieven worden op hele euro’s afgerond. De werkzaamheden worden in beginsel slechts verricht op basis van een voorschot. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd.

De declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan. Wanneer de declaratie na aanmaningen niet wordt voldaan brengt de B.V. rente en kosten in rekening.

In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

De B.V. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan. Indien mogelijk is compensatie mogelijk.

 

De B.V. is gehouden tot geheimhouding. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder internet / e-mail. Het risico daarvan is volledig voor de opdrachtgever.

 

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten, processtukken) is 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van deze termijn worden deze dossiers in beginsel vernietigd.

 

Voor zover de aansprakelijkheid van de B.V. niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van de B.V. beperkt tot de hoogte van de factuur voor de verrichte werkzaamheden.

Algemene voorwaarden